ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תורה תורה חגרי שק - על תופעת הקמיעות

ע"י: הרב יובל שרלו

זוהי דמותה של תורת ישראל כפי שהיא מצטיירת היום: הרוצה להתעשר - ישלח כותל פאקס, הרוצה לנצח בבחירות - יחלק קמיעות, הרוצה להחליף מנהיג פוליטי - ינקוט בפולסא דנורא, הרוצה להינצל מתאונות דרכים - ישים ספרי קדש באוטו, הרוצה לוודא כי בת זוגו מתאימה לו - ילך לבקי בחכמת הפרצוף, הרוצה להיפקד בבן זכר - ילך אצל קברי צדיקים, המלומד ביסורים - יבדוק את מזוזותיו, הרוצה להתקרב אל ד´ יתברך - יסע לאומן, הרוצה להבריא - ישב על כסא שישב עליו צדיק, הרוצה לדעת את עתידו - ינביט בכוכבים, הרוצה לאמת את התורה - יחשב חשבונות של צרופי אותיות, אומה הזקוקה לגשם - תתברך בהליכה לקבר וכו´ וכו´. אוסף מעורב של מעשים שמעט אמת והרבה שקר משמשים בהם בעירבוביא, וכולם קשורים אל משהו המחייב את האדם להתכחש לעצמו ולהתמכר אל הזר והמוזר, אל המנוגד לחיים.

 


זוהי דמותה של תורת ישראל כפי שהיא מצטיירת היום: הרוצה להתעשר - ישלח כותל פאקס, הרוצה לנצח בבחירות - יחלק קמיעות, הרוצה להחליף מנהיג פוליטי - ינקוט בפולסא דנורא, הרוצה להינצל מתאונות דרכים - ישים ספרי קדש באוטו, הרוצה לוודא כי בת זוגו מתאימה לו - ילך לבקי בחכמת הפרצוף, הרוצה להיפקד בבן זכר - ילך אצל קברי צדיקים, המלומד ביסורים - יבדוק את מזוזותיו, הרוצה להתקרב אל ד' יתברך - יסע לאומן, הרוצה להבריא - ישב על כסא שישב עליו צדיק, הרוצה לדעת את עתידו - ינביט בכוכבים, הרוצה לאמת את התורה - יחשב חשבונות של צרופי אותיות, אומה הזקוקה לגשם - תתברך בהליכה לקבר וכו' וכו'. אוסף מעורב של מעשים שמעט אמת והרבה שקר משמשים בהם בעירבוביא, וכולם קשורים אל משהו המחייב את האדם להתכחש לעצמו ולהתמכר אל הזר והמוזר, אל המנוגד לחיים. 


ותורה לובשת שק כאומרת: עשאוני בניך ככלי קסמים וכאוסף מעשים סודיים המפעילים עולמות עליונים, ואת רבונו של עולם כחפץ בכל אלה. מעתה האדם המאמין הינו בעל היכולת לפעול במרומי שמים על ידי טכניקה אלילית ורבונו של עולם מתאווה למעשיהם המשונים. ואילו יסוד מציאותה  של התורה הוא תיקון עולם במלכות ש-די, הוא פניה אל דמותו של האדם, במצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחבירו, והעמדת הבחירה החופשית שבו ובמעשיו בראש כל צווייה: "ובחרת בחיים". לבחור בחיי עולם ובמעשה הטוב והישר לפני ד'. התורה כולה נלחמת כנגד הזיקה אל המוות - המת מטמא, איסור דרישה אל המתים, מעבירין את המת מלפני הכלה, כהן גדול אסור להיטמא אפילו לשבעה קרובים - ותופשי התורה דהיום נדבקים אל המוות ומתאוים לו,  ומחפשים את הקב"ה דרכו.  מרכז הקודש הינו בירושלים - ותומכי התורה הולכים מהר הקודש אל הקבר. נביאיה הדגישו כי לא ציוה הקב"ה אותנו ביום צאתנו מארץ מצרים על דברי עולה וזבח - וההולכים בדרך התורה היום פונים אל הפולחן והחפצים במקום אל הלבבות. המיוחד הוא שגם מי שאינו דתי ואינו שומר מצוות מחפש את קליפות הקבלה ולא את תוכנה, את תחושת הסודיות ולא את התיקון העולמי, והוא מוסיף גם כן לעיוות הנורא.  הנהירה אחרי כל אלה מצטרפת לגלויי ה'חייזרים' ולקורסי הקבלה המעשית ובליל גדול של שקר ירד לעולם.


שקר אין לו רגליים. כוחו של השקר בא מניצוצות האמת שיש בו. בחלק מהדברים שהצבנו בראש דברינו יש מימד מסויים של אמת, אלא שהשתבשו לגמרי הפרופורציות. המבנה הנכון של התורה הוא בעל שלוש קומות: בבסיסו דרך הארץ שקדמה לתורה - הנורמאליות, טבעיות החיים, המוסר והצדק. הקומה השניה היא קיום תורה ומצוות בארץ, בהופעה המעשית של ממלכת כהנים וגוי קדוש. המצוות שנועדו להישיר את יצר האדם ואת מעשיו ולכוונם לקידוש שם ד' בעולם. מעל לכל, למעלה למעלה, מצויה תורת הסוד ויחודה הפנימי. תורת הסוד המחייבת קדושה וטהרה, טבילה וצמצום, נרמסת ונדרסת בראש כל חוצות, ונהפכה להיות מכשיר לשימוש להינצל מפגעים. תערובת של ניצוצות אמת עם בערות ופרימטיביות, קטעי זוהר עם מחשכי דמיונות שוא. במקום לפנות אל תיקון האדם והמציאות בעיניים פקוחות מצטווה האדם היום, על ידי תדמיתה של תורת ישראל, לעצום אותם ולנהוג במציאות כאילו איננה. דברי רמב"ן כי התורה לא תסמוך בכל דרכיה על הנס התהפכו לסימן שאלה: וכי התורה לא תסמוך בכל דרכיה על הנס ?


אנו צריכים להלביש מחדש את התורה בלבושי הקודש שבה, לבושי החיים והמציאות, לבושי ההתמודדות והקדושה. להעמיד במוקד דמותנו הדתית את לימוד התורה והמצוות, דרך הארץ והמוסר, ולהותיר בקצה קצה המציאות מקום לסוד ולאזוטריות. להתרחק מן הפרימיטביות אל גדלותה של אמונת אמת. לשאוף, ליחל ולצפות להשראת שכינה בהר ציון ובירושלים עיר הקדש ולא לייצר לה תחליפים בדמות מקומות חדשים ומעשים מוזרים. אם לא נעשה כן, תלך הבריחה מן החיים אל עולמות קסומים ואפלים ותגבר, ואילו ינתקו עוד יותר בין התורה ובין החיים. זהו השורש של הקלקול הגדול שנגדו מחו הנביאים בכל עז, כאשר נלחמו נגד הבריחה אל הקרבן במקום לתקן את החיים. דבר זה יביא להתגברות הרשע ועטיפתו בקדושה, לחיזוק הסרת האחריות מליבו של האדם אל עבר מחוזות ערטילאיים.  צריך להלביש מחדש את תורת ישראל בכלי תפארתה הגדולים ולמחות בכל עוז כנגד הנסיונות להכניסה למדבר, להתרחקות מן הישוב.


תנועת הציונות הדתית, שחרתה על דגלה את החיבור אל החיים, צריכה לשאת היום בעז את המלחמה על טהרתה של האמונה ולא להשתבש ולהיסחף אחרי קטנות. אנו נדרשים להוביל מהלך של מחאה והתנגדות לכל אלה, ולהשיב את ההתקדמות הדתית אל עולם ההווה המעשי, התובע מן האדם להתמודד עימו ולא לברוח מפניו. הציונות הדתית אינה רק תנועה פוליטית אלא היא תפישת עולם המכוונת לשותפות בתיקון עולם במלכות ש-די, וככזו אל לה ליטול חלק בעיוות הנורא של התגלות רצון ד' בעולם. מול כל אלה אנו נתעים ללכת בדרכי ד' גומלי החסדים ונוטעי העצים, מנחם האלמנות ובונה עולם. בכל דרכיך דעהו והא יישר אורחותיך.


 

 

 

בית המדרש