ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הלכות אתרוג בערב שביעית ובמוצאי שביעית

ע"י: הרב שי פירון

תשובה בעניין אתרוג בערב שביעית ובמוצאי שביעית

 


שאלה: כיצד יש לנהוג באתרוג שביעית?


תשובה: האתרוג יוצא דופן משאר היבולים החקלאיים. בחלקו- מתיחס ליבול השנה השישית ובחלקו ליבול השנה השביעית. אתרוגי עין הנצי"ב קדושים בקדושת שביעית משום שרוב מוחלט של האתרוגים נקטף לאחר ראש השנה.  באתרוג הולכים אחר לקיטה ולא אחר חנטה".


 לכן, יש לנהוג באתרוג קדושת שביעית: פירת אלה הם הפקר לכל דבר.אין להשחיתם ואין לסחור בהם.


 


 


ארבעת המינים במוצאי שביעית


במוצאי שנת השמיטה ישנם כמה דינים מיוחדים הנוגעים לארבעת המינים.


לגבי אתרוג יש מחלוקת אם יש לנהוג בו כאילן או כירק היינו אם הולכים  אחר הלקיטה או אחר החנטה. ונכן נהגו כרמב"ם להחמיר גם באתרוג של שביעית (שמא הולכים אחר הלקיטה) וגם באתרוג של שמינית (שמא הולכים אחר חנטה).


יש להזהר שלא לקנות אתרוג  ממי שלא ידע כיצד לנהוג בדמי שביעית. אם האתרוג לא נקנה דרך אוצר בית דין יש לקנותו או בהבלעה (היינו שקונה עם האתרוג עוד משהוא ומשלם עליו) או בהקפה היינו שמשלם לאחר החג. מומלץ לקנות אתרוג מאוצר בית הדין.


יש להזהר באתרוג של שביעית בכל דיני קדושת שביעית, היינו שלא להפסידו ולא לשנות את צורתו.


מי שרוצה להכין מרקחת מהאתרוגים צריך לזכור לקיים בו מצוות ביעור. היינו שבזמן הראוי לביעור ( באתרוג - בסביבות חודש שבט) מוציא את האתרוג ומפקירו בפני שלשה אנשים.


לדעת הרמב"ן יש מצוה לאכול אתרוג של שביעית.


לדעת הרמב"ם אין קדושת שביעית בלולב וכן דעת רש"י, ר"ן וכן הרב ברטנורא ועוד. אולם לדעת תוס' יש להחמיר בו. וכן דעת החז"א.


ולמנהגנו אין לנהוג קדושת שביעית בלולב. כדעת הרב אוירבך זצ"ל.


לדעת רבים אין קדושת שביעית בהדסים כיון שרוב ההדסים הנמכרים בשוק באים משדות שנטעו לצורך כך. אבל מי שקוטף הדסים ששתל בגינתו לשם ריח, כיון שיש אומרים שבמינים של ריח יש קדושת שביעית, דעת הרב אליהו שליט"א להחמיר. אבל לרוב הפוסקים ניתן להקל.


בערבה לכל הדעות אין קדושת שביעית.


 

 


 


 

 

 

בית המדרש