ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

למה לא הקדמת הנצי"ב?

ע"י: הרב אלקנה שרלו

תגובה זו מיועדת לרבנים ולכותבים בעלוני השבת של פרשת "בראשית", ששבו והזכירו לנו את רש"י הראשון לתורה.בקצרה: יש עוד נושאים בפרשת בראשית חוץ מדברי רש"י הללו!


תגובה זו מיועדת לרבנים ולכותבים בעלוני השבת של פרשת "בראשית", ששבו והזכירו לנו את רש"י הראשון לתורה.בקצרה: יש עוד נושאים בפרשת בראשית חוץ מדברי רש"י הללו!


האמת אמנם ראויה להיאמר, שכותבים רבים כתבו על הנושאים הנוספים, כמו: תעודת העולם ומימוש צלם אלוהים שבאדם; יחסי מגדר, זוגיות ומשפחה; פיתוי, חטא ותיקון; צניעות ופנימיות; רצח אח ושחיתות מוסרית ועוד ועוד. אבל מדוע מסה גדולה (יחסית) של כותבים בחרו לצטט רק את רש"י הזה?!


ואולי בהקדמות ודברים ראשוניים חשקה נפשם, ואם כך - למה לא הקדמת הנצי"ב?הבה ניזכר במשפטים נבחרים מהקדמה (מפורסמת) זו:


 "זה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים "ספר הישר"... ומפרש רבי יוחנן: "זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר "תָּמֹת נַפְשִׁי מוֹת יְשָׁרִים". ויש להבין הטעם - למה קרא בלעם את אבותינו בשם 'ישרים' בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה? ... ששבח ישר נאמר להצדיק דין הקב"ה בחורבן בית שני, שהיה דור עיקש ופתלתול. ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים... שהקב"ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמימות, אף על גב שהוא לשם שמים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ. וזה היה שבח האבות - שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אף שהיו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה... וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ, מה ששייך לקיום העולם המיוחד לזה הספר שהוא "ספר הבריאה".


רעיון נוסף לדרשה בראשיתית אפשר היה לשאוב למשל מדבריו (הפחות מפורסמים) של הרב משה כלפון הכהן. הרב כלפון בחר ללמד בדרשת פרשת בראשית על סכנת מידת הקנאה והשנאה בין אח לאחיו (היוצאת מסיפור קין והבל), ולא עצר בתיקון היחסים בין אחים פרטיים עד שהגיע ל: "ולמאוד ישכילו אדירי הממלכות אם יעמידו סוכנים מכל הממשלות להתייעץ יחד אך לבטל השפיכות דמים מן העולם, וישבו כל העמים בטח ובלע המוות לנצח... ולפלא הדבר אשר ראוי להפליא עליו הוא כי בימינו אלה הוסדו כמה וכמה חברות לצער בעלי חיים, ואילו לצער האנושי באיבוד כמה וכמה נפשות על ידי תגרות ומריבות ומלחמות בין עם לעם ובין ממלכה לממלכה עדיין הדבר לא ניתקן כראוי... ותחת להכין כלי משחית להשחית העולם ומלואו היה אפשר להיפך לשים לב לתקן את העולם בצדק ובמשפט וביושר, והייתה לה' המלוכה".


ואם בכל זאת בדברי רש"י בחרו, מדוע נראה שעוותו דבריו? האם ייתכן שפירוש דברי רש"י "ונתתיה לאשר ישר בעיני" משמעם - "ונתתיה למי שבא לי", כך בצורה שרירותית חסרת ערך?! הלא אין דברי רש"י מתפרשים אלא (וכאן עזרו לנו הנצי"ב והרב כלפון להבין דבריו בצורה ישרה) כך: "ונתתיה למי שהולך בדרך הישר לפני ומקיים את הצו "ועשית הישר והטוב" (והיזכרו ברמב"ן שם...)". ומי שלא הולך בדרך הישר כדרכם של האבות, הרי הקב"ה נוטל הארץ ממנו.


ולסיום, נציץ בפירוש ראב"ע לפסוק המובא ברש"י:


"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" (תהילים קי"א, ו-ח): "שהשם עושה חסד ומשפט וצדקה, וזה הוא שהגיד לעמו ללכת אחריו לתת להם... והנה פירש כח מעשיו, הם התורות והמצות הנטועות בלב כל האדם על כן אמר עמהם "נאמנים", והשם סומכם לעד, על כן יעמדו והוא עשה באמת ובדרך ישר".


 


 


 


    

 

 

בית המדרש