ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיר השירים (17): פרק ה´ פס´ ב-ח

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור עוסק בפרק ה´ בשיר השירים ובתרגום המפרש את פסוקי הריחוק בין הקב"ה לכנסת ישראל

Download File להצגת דף מקורות

לנוחות הצופה להלן התרגום לתרגום של פסוקים אלו:

ב. אחרי הדברים האלה חטאו עם בני ישראל ומסר אותם ביד נבוכדנאצר מלך בבל והוליך אותם בגולה, והיו דומים בגלותם כאיש ישן שאינו יכול להתעורר משנתו, וקול רוח הקודש הזהיר אותם על ידי הנביאים ועורר אותם משנת לבבם. ענה רבון העולם וכן אמר: חזרי בתשובה, פתחי פיך והתפללי ושבחי אותי, אחותי האהובה, כנסת ישראל, המשולה ליונה בשלמות מעשיך, כי שער ראשי מלאו מדמעתך, כאיש אשר שער ראשו רוחץ מטל השמים, וקווצותי נתמלאו מן טפות עיניך, כאדם אשר קווצותיו מלאו מטפות המטר היורד בלילה.

ג. ענתה כנסת ישראל לפני הנביאים: הן כבר פשטתי ממני עול מצוותיו ועבדתי לאלילי העמים, ואיך אעיז פנים לשוב אליו ? השיב להם ריבון העולם על ידי הנביאים: וגם אני הלא כבר סילקתי את שכינתי מביניך, ואיך אשוב ואת עשית מעשים רעים ? ואנכי קדשתי את רגלי מטומאתך ואיך אטנפם ביניך ממעשיך הרעים ?

ד. כאשר ראה ד' כי עם בית ישראל אינו חפץ להתחרט ולשוב אליו, הטה את ידו על שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה שמעבר לירדן ומסר אותם ביד סנחריב מלך אשור והגלה אותם ללחלח וחבור, נהר גוזן וערי מדי ולקח מהם את עגל המתכת אשר עשה ירבעם החוטא בלשם המכונה פמיאס, בימי פקח בן רמליהו... וכאשר שמעתי זאת נתגלגלו רחמי עליהם.

ה. וכאשר נתגברה עלי מידת הדין תהיתי על מעשי, והכהנים הקריבו קרבן והעלו קטורת ולא נתקבל ברצון, כי רבון העולם סגר את שערי התשובה בפני.

ו. אמרה כנסת ישראל: חפצתי לדרוש תורה מד', אבל הוא סלק את שכינתו, מביני ונפשי מתגעגעת לקול דבריו, בקשתי את שכינת כבודו ולא מצאתיה, התפללתי לפניו, והוא כיסה שמים בעננים ולא קיבל תפלתי.

ז. מצאוני בארץ כשדים השומרים בדרך והצרים סביב לירושלים; רבים ממנו הרגו בחרב ורבים הוליכו בשביה, הסירו את כתר המלכות מעל צואר צדקיהו מלך יהודה, והוליכו אותו רבלתה ועורו את עיניו אנשי בבל הצרים על העיר ושומרים את חומותיה

 

 

בית המדרש