ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיר השירים(19): תרגום ז,ט-ח,ז

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור ממשיך לעסוק באופיו של התרגום ובטכניקת התיגום שהתרגום משתמש בו

Download File להצגת דף מקורות

לנוחות הצופה,להלן תרגום התרגום לשיר השירים על הקטע של השיעור:

 

ט. אמר ד': אעלה ואנסה את דניאל ואראה אם יוכל לעמוד בנסיון זה כמה שעמד אברהם, הדומה לתמר, בעשרה נסיונות, וגם את חנניה מישאל ועזריה אבחן אם יוכלו לעמוד בנסיון וגאלתי את עם ישראל, שנמשל לאשכלות הגפן. ושמות דניאל חנניה מישאל ועזריה ושמעו בכל הארץ וריחם יהיה נודף כריח התפוחים שבגן עדן.

י. אמרו דניאל וחבריו: אנו נקבל עלינו גזרת ד', כמו שקבל אברהם אבינו, שמשול ליין עתיק, ונלך בדרך סלולה לפניו כמו שהלכו אליהו ואלישע הנביאים שבזכותם קמו המתים הדומים וישנים וכיחזקאל בן בוזי הכהן, שעל ידי נבואות פיו התעוררו המתים בבקעת דורא.

יא. אמרה ירושלם: כל זמן שאני הולכת בארח ריבון העולם, הוא משרה את שכינתו בתוכי ועלי תשוקתו; ובזמן שאני שטה מדרכו, הוא מסלק את שכינתו מתוכי ומטלטל אותי בין העמים, שהם מושלים בי, כמו גבר המושל באשתו.

יב. כאשר נתחייבו בני ישראל, הגלה ד' אותם לארץ שעיר הוא אדום, אמרה כנסת ישראל: בבקשה ממך רבון העולמים, קבל תפילתי שאני מתפללת לפניך בערי גלותי ובפלכי הגוים.

יג. אמרו בני ישראל אחד לחברו: נשכימה בבקר ונלכה לבית הכנסת ולבית המדרש ונבקר בספרי התורה ונראה אימתי יגיע זמן גאולת עם ישראל המשול לגפן להיחלץ מהגלות, ונשאל את החכמים אם נגלה לפני ד' זכות הצדיקים המלאים מצות כרמון, ואם הגיע הקץ לעלות לירושלם לתת שם שבח לאלהי השמים ולהקריב עולות וזבחים.

יד. וכאשר יעלה לרצון לפני ד' לגאול את עמו מגלותו יאמר למלך המשיח: כבר נשלם קץ הגלות. וזכות הצדיקים נתבסמה לפני כריח בשמים, וחכמי הדור קבועים בשערי בתי המדרש, עוסקים בדברי ספר ובדברי תורה, עכשו קום וקבל המלכות אשר צפנתי לך.

 

פרק ח:

א. ובזמן ההוא ייגלה המשיח לכנסת ישראל ויאמרו לו בני ישראל: בואה היה לנו לאח ונעלה ירושלימה ונינוק עמך טעמי תורה כאשר יינק היונק משדי אמו, כי כל הזמן שהייתי נודדת בחוץ לארץ כשהייתי זוכרת שם האל הגדול ומוסרת את נפשי על אלהותו אז גם עמי הארץ לא היו מבזים אותי.

ב. אנהגך, מלך המשיח, ואביאך לבית מקדשי, ותלמדני לירוא את ד' וללכת בדרכיו, ושם נסעד בסעודת לויתן ונשתה יין המשומר, שנגנז בענביו מיום שנברא העולם, ומפרי הרמונים המוכנים לצדיקים בגן עדן.

ג. אמרה כנסת ישראל: אני הנבחרת מכל העמים, שקושרת תפילין על ידי השמאלית ועל ראשי וקובעת מזוזה בצד ימין של מזוזת הדלת לנוכח המשקוף, שאין למזיק לחבל בי.

ד. אמר המלך המשיח: השבעתי אתכם עמי בית ישראל: למה אתם מתגרים בעמי הארץ לצאת מהגולה ? ולמה אתם מורדים בחיילות של גוג ומגוג ? התעכבו קצת פה עד אשר יכרתו העמים אשר יכרתו העמים אשר עלו להלחם בירושלים, ואחר כך יזכיר לכם רבון העולם זכות הצדיקים ויהי רצון מלפניו לגאלכם.

ה. אמר שלמה הנביא: כאשר יחיו המתים יבקע הר המשחה, וכל מתי ישראל עתידים לצאת מתחתיו ואפילו הצדיקים שמתו בגולה עתידים לעבור בנחת מתחת האדמה לארץ ישראל ויצאו מתחת הר המשחה, והרשעים שמתו ונקברו בארץ ישראל יהיו מושלכים, כאשר יקלע איש אבן בקלע, ואז יאמרו כל שוכני ארץ: מה היתה זכות העם הזה שעלה מן הארץ רבוא רבבות, כימים שבהם עלה מן המדבר לארץ ישראל, ומתענג על אהבת ד' כיום שעמד תחת הר סיני לקבל את התורה, ובשעה זו עתידה ציון, שהיא אם ישראל, ללדת את בניה, וירושלים - לקבל את בני הגלות.

ו. ואמרו בני ישראל ביום ההוא לאלהיהם: בבקשה ממך, שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך ולא נוסיף עוד להיות גולים, כי עזה כמות אהבת אלהותך, וקשה כגיהנום קנאת העם שמקנאים לנו, ושונאינו הנוטרים לנו שנאה דומים לגחלי אש של גיהנם, שבראת אותו ביום השני לבריאת העולם, לשרוף בה את עובדי אלהי הנכר.

ז. אמר רבון העולם לעמו בית ישראל: אם גם יאספו כל העמים הנמשלים למים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שבלבי אליך. ואם יתאספו כל מלכי הארץ המשולים לנהרות כבירים, לא יוכלו למחות אותך מהעולם. ואם יתן איש כל הון ביתו לקנות חכמה בגלות, אני אשיב לו כפלים בעולם הבא, וכל הבזה אשר יבוזו ממחנה גוג יהיה שלו.

 

 

 

בית המדרש