ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

למה להשקיע?

ע"י: הרב יובל שרלו

לפני כמה שנים כתב הרב שרלו את המסמך הזה לרגל הגיוס של אחד ממחזורי הישיבה לצבא. הדברים רלוונטים גם כיום, ולכן אנחנו מעלים מסמך זה

 

  1. עוד קודם לנימוקים כולם, אמת הדבר כי התשובה האמיתית לשאלה זו למה להשקיע היא כי יש להשקיע. זוהי מהות האדם, המתייחס לחייו כאל שליחות ואל הזדמנות חד-פעמית שנקרו בפניו, הבאות לממש את כל כשרונותיו ויכולתו. ההשקעה אינה באה לשרת דבר מה אחר, ואינה נובעת מסיבה אחרת, אלא היא הסיבה בעצמה - היא תכונה ומידה נכונה, הנובעת מעצם הגדרתו של אדם כאדם.

  2. בכל דרכיך דעהו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. כל מקום בו נמצא האדם הוא מצע לידיעת ד' - לא במובן האינטלקטואלי, כי אם ידיעה שהיא התחברות וקשר פנימי עמוק. דווקא היודע את ד' במקום שדומה כי הוא רחוק מאוד מפלטרין של מלך חי חיים עמוקים של ידיעת ד', ומקפל בתוך מעשה ההשקעה את גופי התורה כולם.

  3. מצווה גדולה היא להיות שותף ביישובה של ארץ ישראל. חלק בלתי נפרד ממשימת השרות הצבאי הוא לממש חובה נאדרה זו לארץ ישראל, שלא נניחנה ביד אומות אחרות. כשם שזריזין מקדימין למצוות בכל התחומים כולם, כך נכונים הדברים גם ביחס למצוות השרות הצבאי. ההשקעה מבטאת את אהבת ד', משכני ארחיך נרוצה, ואת הזיקה העמוקה למילוי מצוותיו.

  4. שרות צבאי כרוך בעניינים הנוגעים בפיקוח נפש. כבר פסקו חכמים כי בעניינים אלה כל הזריז הרי זה משובח, ואין עושים הצלה זו אלא על ידי גדוליהם. כל המשקיע באימונים, בכוננות, בגיבוש היחידה ובלימוד זוכה ליטול חלק במצוות "וחי בהם", הדוחה את רוב המצוות האחרות.

  5. זכות גדולה נפלה בחלקנו לחיות בדורות בהם משיב ד' את שכינתו לציון, ומזכה את האומה לקבץ את גלויותיה ולחדש את התישבותה בארצה. זכות גדולה נפלה בחלקנו להיות חלק מהשבת עם ישראל להיסטוריה האנושית, ולהיות דור בה חפצה האהבה וריבונו של עולם פקד את עמו. אי-השקעה מהווה בעיטה בטובה, ואילו ההשקעה העמוקה היא חיים של הודאה על זכות זו, ונאמנות לברית המחודשת ביננו לבין ריבונו של עולם.

  6. השקעה היא תכונת נפש נרכשת שאינה נותרת בצבא בלבד. המתרגל להשקיע עושה זאת לאורך חייו כולם - בראש ובראשונה בישיבה, בה הוא מתרגל להתמיד, להעמיק, למצות את הזמן ולתקן את מידותיו. תכונת נפש זו עומדת לו בשעה שהוא שב לאוהלה של תורה.

  7. ההשקעה משפיעה לא רק על עולמה של הישיבה אלא על החיים כולם: ההתרגלות להשקיע ממשיכה לבניין האישיות, בין אדם לחבירו, בניין המשפחה ולכל עניין שעוסקים בו במהלך החיים.

  8. פעמים רבות, ההשקעה נוגעת גם לעניינים של בין אדם לחבירו. בדרך כלל המשימות בצבא הן משימות ציבוריות, וככל שגדל המשא על כתפך כן קטן זה שעל כתפי חברך. לעתים אף זוכים לכך שלא המשא על חברך קטן אלא יכולתו גדלה, וכך הולכת היחידה ומשתכללת. ככל שמשקיעין יותר מלכדים יותר את היחידה תחת עוצמה מאוחדת, ומקרינים אהבה ואחווה בין לוחמים.

  9. חלק ממצוות קידוש ד' היא להביא את הבריות לומר אשרי זה שלמד תורה. כל אימת שמתברר כי התורה מביאה ברכה לעולם, וכי הלומד תורה זוכה לדברים  הרבה, מתקדש שמו של מלך מלכי המלכים נותן התורה. אחת הדרכים המשמעותיות ביותר לקרוב רחוקים עוברת דרך המימוש המלא של המידות הטובות שבאדם, מכוחו של דבר ד', ועל ידי כך זוכים להרבות קידוש ד' בישראל.

  10. מתורת החסידות למדנו כי כל מקום בו נמצא האדם אות הוא כי שם נמצאים הניצוצות אותן הוא צריך לגאול, ושם מצויה שליחותו העיקרית. גאולת המקום וליקוט פירורי הקודש נעשית על ידי עבודה מרובה, וכוונה לשם שמיים.


 

 

בית המדרש