ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

"מיהו יהודי" או- "מיהו רב"

ע"י: הרב יובל שרלו

מה שמתחולל בסוגיית הגיור אפוא נוגע לכל אחד ואחד מאתנו. דמותה של ההלכה תוכרע כאן; שאלת האחריות לאומה הישראלית ולשלשלת התורה תוכרע כאן;הרב שרלו על סוגית הגיור


מחלוקות בהלכה הן חלק בלתי נפרד מעולם ההלכה.הקביעה בחז"ל כי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" מלמדת כי אין תורתושל הקב"ה מתכנסת לשביל צר אחד בלבד, אלא שיש בה היבטים שונים וצדדים שונים,וכלשון הריטב"א "כשעלה משה למרום לקבל התורה הראו לו על כל דבר ודברמ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זהמסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור, ויהיה הכרעה כמותם". בדיוק לשם כך נוסדההסנהדרין, שתהיה המקום בו יבואו לידי ביטוי הדעות כולן, והלכה תצא מהכרעה של כללהדיינים בבית הדין שבירושלים, וזאת לאחר שיהיה דיון וצדדים שונים יבואו לידי ביטויבו.


בתחומים מסוימים אנו עדיין נמצאים בחורבן. אחדהחורבנות הגדולים הוא מה שצפו חז"ל "שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורהבמקום אחד" (שבת קלט ע"א). בשל כך אין מוסד מכריע בהלכה. המחלוקות בהלכהכיום אפוא אינן רק מחלוקות בשאלות הלכתיות אלא מחלוקות בשאלה למי ניתנה הסמכותלהכריע. גם המחלוקת בענייני גיור, שהיא לגיטימית כשלעצמה, התהפכה: המחלוקת אינהבשאלה מיהו יהודי אלא בשאלה מיהו רב. את השאלה הזו מנסות קבוצות מסוימות להכריעבכוח, ולא בדיון הלכתי של ממש. מדובר באלימות המחלחלת לדיון הלכתי, ומחירה של זועלול להיות כבד מאוד. מי שמנסה לכפות את ההלכה באלימות כמו שמתחולל עתה ברחובהחרדי - לא יצליח.  


אנחנו חייבים ללכת לאור ההלכה. מן הבאים להתגיירחייבים לתבוע את מה שההלכה מחייבת אותם. אין טעם של ממש לגייר את מי שאינו ראוי לגיור,ולעשות מעשים שאין להם משמעות הלכתית. אנחנו חייבים ללכת לאור ההלכה, ועל כןבמקביל חובה עלינו להקפיד מאוד על ההלכה, האוסרת אונאת גר בהיקפים עצומים שלאזכורים. כל מי שמתייחס אל מי שההלכה כן מכירה בו כגר בצורה מזלזלת, אינו מסכיםלהשיא אותו או לרשום אותו לנישואין, או תובע ממנו גיור לחומרא - מסתכן בהליכהמנוגדת לחלוטין לדרכה של תורה. אנו חייבים ללכת לאור ההלכה המחייבת אותנו לעשות אתכל שניתן כדי למנוע נישואי תערובת - כל חומרא שאינה הלכתית בתהליך הגיור אינהחומרא. זו טעות אופטית. היא קולא נוראה. היא זו שמביאה לידי טמיעת גויים בתוךהחברה הישראלית, המקבלת אותם בצדק בזרועות פתוחות, שכן הם הופכים להיות חלק בלתינפרד ממנה. דווקא ההחמרות הלא הלכתיות מביאות באופן פרדוכסלי לריבוי עצום שלנישואי תערובת.


מה שמתחולל בסוגיית הגיור אפוא נוגע לכל אחד ואחדמאתנו. דמותה של ההלכה תוכרע כאן; שאלת האחריות לאומה הישראלית ולשלשלת התורהתוכרע כאן; החובה שלנו כלפי אותם אלה שחיים בתוכנו ורוצים להיות יהודים ומתכווניםלעמוד במה שההלכה דורשת כדי להיכנס לעם ישראל - תוכרע כאן. זוהי שאלה של זהות,וכשעולה שאלת זהות חייבים הכל להתגייס כדי לעצב את הזהות ההלכתית והלאומית שלנו.האחריות שלנו לכלל ישראל, לתורה, למוסר ולצדק מחייבת אותנו ללכת בדרך היסודית שלהגיור - הצטרפות לקבלת התורה ולעם ישראל. אנו לא יכולים לאפשר מציאות מחפירה שלגרים שהתקבלו על ידי בתי דין הלכתיים לעם ישראל - ונושאי תפקידים הלכתיים אינםמקבלים אותם, דוחים אותם מכלל ישראל, עוברים על אונאת גר, ומסכנים אותנו בריבוינישואי תערובת. נתגלגלה לידינו אחריות גדולה ואנו חייבים למלא אותה.


המאמר מתפרסם בעלון 'שבתון' לפרשת ויקהל תשע"א

 

 

בית המדרש