ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

למה מקדשים את הלבנה?

ע"י: רון הופמן

צירוף המקרים בין הציווי לקידוש לבנה המופיע בפרשת השבוע (בא) לבין העובדה כי במוצאי אותה השבת נקיים את הציווי מעוררת שאלה- אז למה בעצם מקדשים את הלבנה ומה המשמעות לכך?

כל חודש במוצאי השבת אנו מקדשים את הלבנה. האם עצרנו לחשוב מדוע ומהי המשמעות של קידוש הלבנה? המקור לכך מופיע בפרשתנו (שמות יב, ב)-

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה:

הפסוק אינו ברור, למה הכוונה "החודש הזה לכם"? ר' יוחנן במסכת בסנהדרין (מב, א) מסביר את הפסוק בצורה מחודשת-

ואמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: כל המברך על החדש בזמנו - כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא (שמות י"ב) החדש הזה וכתיב התם (שמות ט"ו) זה אלי ואנוהו. תנא דבי רבי ישמעאל: אילמלא (לא) זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש - דיים. אמר אביי: הלכך נימרינהו מעומד (נאמר אותו בעמידה).

ר' יוחנן סובר שברכה על החודש היא הקבלת פני שכינה. הוא לומד בגזרה שווה מהפס' "זה א-לי ואנוהו" שהמילה "זה" משמעותה שהאדם רואה את הקב"ה כפי שראו אותו ישראל בים סוף, ולכן "החודש הזה" משמעו שאנו רואים את הקב"ה בקידוש הלבנה. כיצד זה נעשה? ע"י הסתכלות על הלבנה המתחדשת ומתמלאת. כיצד רואים את הקב"ה בהתחדשות הלבנה? המהרש"א על הגמרא מסביר את הקשר:

וי"ל לפי שישראל בגלותן אינן זוכין לראות פני שכינה ורחוקה מקבלתה אבל חידוש הלבנה הוא סימן לישראל שהם עתידין להתחדש כמותה לפאר ליוצרם בקיבול פני שכינה כמו שיורה על זה נוסח ברכת הלבנה ולזה כשאנו מברכין על החדש בזמנו שהוא סימן שאנו עתידין להתחדש כמותה והרי אנו כאילו מקבלין פני השכינה.

המהרש"א מסביר שבגלות יש הסתר פנים וקשה לראות את יד ה' במציאות. כאשר אנו מברכים על הלבנה המתחדשת, אנו מראים שעם ישראל מתחדש תמיד וכמו שהירח מתחדש ומתמלא בכל חודש, כך גם אנו עתידים להתחדש, לצאת מהגלות ולהגיע לגאולה. בגאולה, השכינה תתגלה בעולם ונראה את הארת פני ה' ולכן קידוש הלבנה מראה שאנו משתוקקים לקבל את פני השכינה. הסבר זה מבאר גם מדוע אומר התנא דבי ר' ישמעאל שמספיק היה שישראל יקבלו כל חודש את פני אביהם. קידוש הלבנה מראה שאנו משתוקקים שהקב"ה יהיה נוכח בחיינו ולכן קידוש הלבנה כל כך חשוב.

ראינו בגמרא כי אביי מבין שאם מדובר על כך שאנו מקבלים את פני השכינה, צריך לעמוד. קידוש הלבנה הוא בעצם מעמד שבו הקהל מקבל את פני ה' וראוי לעמוד במעמד כזה. הרמ"א בהל' קידוש לבנה (או"ח סימן תכ"ו) כותב דברים דומים-

ונוהגין לומר: דוד מלך ישראל חי וקיים, שמלכותו נמשל ללבנה ועתיד להתחדש כמותה וכנסת ישראל תחזור להתדבק בבעלה שהוא הקדוש ברוך הוא, דוגמת הלבנה המתחדשת עם החמה שנאמר: שמש ומגן ה' (תהילים פד, יב) ולכך עושין שמחות ורקודין בקידוש החדש דוגמת שמחת נשואין. (רבינו בחיי פרשת וישב וד"ע).

הסבר שני לכך שקידוש הלבנה הוא הקבלת פני שכינה נמצא בדברי המאירי בסנהדרין שם-  

כל המברך על החדש בזמנו כאלו מקביל פני שכינה שהרי זה הערה והתבוננות לחדוש הבריאה ומתוך כך צריך שיברך מעומד.

חידוש הלבנה כל חודש מזכיר לנו שכמו שה' בורא את הירח מחדש בכל חודש, כך הוא בורא את העולם בכל חודש. בקידוש הלבנה אנו מתבוננים בכך שה' בורא את העולם ולכן זה נחשב כהקבלת פני שכינה. ניתן להוסיף את פירושו של הרש"ר הירש (שמות יב, א)-

קידוש החודש היהודי הוא איפוא מוסד שתכליתו עבור ישראל: חידוש נעורים רוחני ומוסרי, אליו יחתור תמיד לבקרים, ועדיו יגיע על- ידי שובו להתוועד עם אלוקיו.

קידוש הלבנה מראה שאנו יכולים להתחדש כל יום, להשתפר, להתקדם. לא להיכנע למחשבה שאומרת אני תמיד אשאר כמו שאני, אני מכיר את עצמי וכיצד אצליח להשתנות? כל חודש אנו מזכירים לעצמנו שניתן להתחדש ולהתקדם כמו שהירח מתחדש כל הזמן. זאת הסיבה שהחודש נקרא כך, מלשון חידוש, התחדשות תמידית. מכיון שקידוש הלבנה הוא הקבלת פני שכינה, אנו נפגשים עם הקב"ה וזה מעורר אותנו להתחדשות רוחנית, לחזור אל ה'. תחושת ההתחדשות ממלאת את האדם בשמחה כפי שנראה מהגמרא בסנהדרין שם בהמשך- מרימר ומר זוטרא מכתפי (אהדדי), ומברכי. מסביר זאת המאירי- הזכירו בכאן על מקצת חכמים שהיו קופצים ומברכין וכן נהגו רבים עכשיו לעשות שלש קפיצות דרך שמחה וחיבת מצוה.

הריקוד שאנו נוהגים לעשות כשאומרים "כשם שאני רוקד כנגדך..." אינו סתם ריקוד טכני אלא שמחה על כל שאנו זוכים לקיים את מצוות קידוש הלבנה, לקבל את פני ה', להיזכר בחידוש הבריאה ובגאולה. השמחה הזו מתפשטת גם להמשך קידוש הלבנה- שו"ת מהרי"ל החדשות סימן מז

ומה שנותנין שלום לחבירו אחר ברכת לבנה... וטעמיה הואיל ומצוה רבה עבדי דחשיב ליה כקבלת פני השכינה, ראוי לתת שלום זה לזה מתוך שמחה ולב טוב שקבלו פני השכינה.

לסיכום, בקידוש הלבנה אנו מקבלים את פני הקב"ה, נזכרים שה' הוא בורא העולם, רואים את הגאולה ואת אור פני ה'. כל הדברים הללו קוראים לנו להתחדשות רוחנית אין סופית. הם ממלאים אותנו בשמחה וצריכים לגרום לנו לרצות לרקוד ולברך זה את זה בברכת שלום עליך. מעתה נוכל לראות את קידוש הלבנה שאנו עושים פעם בחודש באור אחר. נקדש את הלבנה מתוך הבנת משמעות הקידוש, ושמחה על כך שאנו זוכים לקדש את הלבנה, להיגאל ולהתחדש.

 

 

 

בית המדרש