ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

באר מ(ר)ים חיים

ע"י: רון הופמן

המעיין שהוא מקור מים חיים, מסמל את נביעת החיים, מייצג היכולת לראות רק את הצרות ולהתייאש מהעתיד אלא להסתכל קדימה במבט אופטימי ולבחור בחיים - במים. המים של רעננות, נקיות של יציאה מהיובש הנראה לעין במבט רציונלי ושטחי אל עבר זרימת החיים.

 

בפרשתינו (במדבר כ, א) מסופר על מות מרים ומיד לאחר מכן העם צמאים ומבקשים מים. מה הקשר בין שני המקרים? רש"י (שם, פס' ב') מסביר שבזכות מרים הייתה באר שהלכה עם בני ישראל וכאשר מרים נפטרה, לא היתה יותר באר ולכן לא היה לעם מים. השאלה היא מה זו הבאר הזאת? ומדוע דווקא בזכות מרים היה לישראל מים? התמיהה הולכת וגדלה כאשר לומדים את הגמ' בשבת לה, א-

אמר ר' חייא הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים וזו היא בארה של מרים. אמר רב מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מרים:

ר' חייא אומר שמי שרוצה לראות את בארה של מרים יעלה להר הכרמל ויראה משם כמין כברה בים (אבן שנראית כמו מסננת). רש"י בהמשך הפרשה שלנו על הפסוק "ונשקפה על פני הישימון" (במדבר כ"א, כ"א), מביא תנחומא שמסביר שכדי לראות את הבאר שאמרו עליה את שירת הבאר יש לעמוד על הישימון ולראות כברה בים. המדרש כנראה רומז לכך שזו אותה הבאר של מרים. אך יש לשאול, מדוע שמישהו ירצה לראות את בארה של מרים? כנראה שלאורך ההיסטוריה אנשים באמת רצו למצוא מים מהבאר של מרים, כפי שמובא בשולחן ערוך (או"ח רצ"ט, י') "ויש אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת כי בארה של מרים סובב כל מוצאי שבת כל הבארות, ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו". המים מהבאר של מרים הם סגולה לרפואה. מדוע? 

שפתי חכמים על הרש"י שהובא לעיל (במדבר כ, ב) נותנים לנו כיוון מסוים. הם מסבירים שהבאר הגיעה בזכות מרים מכיון שהיא המתינה למשה כאשר הוא היה בתיבה במים ולכן ניתן לבני ישראל מים. מה הקשר בין הדברים? המדרש בסוטה דף יב, א מספר:  

תנא: עמרם גדול הדור היה כיון שראה שאמר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו עמדו כולן וגירשו את נשותיהן אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות... עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את נשותיהן...

אמר רב עמרם אמר רב ואמרי לה אמר רב נחמן אמר רב מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור. עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך, וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך והיינו דכתיב (שמות ב) ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו לידע מה יהא בסוף נבואתה:

מרים הסתכלה כל הזמן קדימה והיא צפתה ברוח הקודש שעתידה אימה להוליד בן שיושיע את ישראל. עם ישראל כבר התייאש מהעתיד. אין עוד טעם להמשיך להוליד ילדים כאשר פרעה הורג אותם. אך מרים לא מוותרת והיא נשארת אופטימית למרות כל הצרות. היא השגיחה על משה בתיבה מכיון שהיא האמינה שמשם יכולה להגיע הישועה לעם ישראל. היא גורמת לאביה עמרם ולכולם לחזור ולהוליד ילדים. היא אחת מהמיילדות של היהודים ובכך היא עוזרת בפועל להמשיך את עם ישראל. המים שהיו בבארה של מרים לא היו סתם מים. כפי שראינו בדברי רב לעיל (שבת לה, א) בארה של מרים הוא מעין טהור. וכך גם הרמב"ן בפרשתינו (במדבר כ', ח') כותב שבאר מרים היה מעין מים חיים. כמובן שזה מזכיר לנו שטבילה במעין חיים היא טבילה של יולדות וזבים. הטבילה של המים החיים מזכירה לנו שצריך להמשיך קדימה. כידוע, משבר הוא המקום שבו מתבצעת הלידה. מתוך השבר והקושי קמים חיים חדשים.

מרים כל הזמן ניסתה להתרומם מהצרות של השעה ולראות יותר רחוק ויותר אופטימי. ברגע שמרים מתה, העם מתחיל להתלונן שאין לו מים. הכל נראה שחור, יש לנו כל כך הרבה בעיות, אין לנו מים, יש מלחמות בלי הפסקה, איך נצליח להגיע לארץ ישראל וכו'.

בהמשך לכך, רש"י על הפסוק (בהמשך הפרשה)- "ואת הנחלים ארנון" (כא, טו) מביא מדרש תנחומא (פרשת חוקת, סימן מז) המספר שהאמוריים ניסו לעשות מארב לישראל וה' עשה נס, התחברו ההרים והאמוריים נהרגו. לאחר מכן ה' אמר מי מודיע הנס לבניי? חזרו ההרים למקומם, הבאר של מרים ירדה לתוך הנחל והעלתה משם את דם ההרוגים. כך נודע הנס לבני ישראל ואז הם הבינו שאין סיבה לחשוש כי ה' נמצא איתם כל הזמן ושומר עליהם. ולכן אמרו בני ישראל שירה על הבאר, על כך שה' שומר עליהם ויכול להוציא אותם מהצרות, כפי שמרים למדה את העם להשאר אופטימיים למרות הקשיים.

לסיכום, הבאר של מרים מלמדת שצריך להתחבר אל המעיין שהוא מקור מים חיים, הוא מסמל את נביעת החיים, לא לראות רק את הצרות ולהתייאש מהעתיד אלא להסתכל קדימה במבט אופטימי ולבחור בחיים. המים מסמלים את הרעננות, את היציאה מהיובש שנראה לעין במבט רציונלי ושטחי.

גם כיום יש צרות הן לכל אחד באופן אישי והן באופן כללי לעם ישראל, אך צריך לבטוח בה' ולהיות אופטימיים. אך לא לשכוח לנבוע, להשפיע החוצה, לפעול כדי שיהיה עולם יותר טוב. מרים הלכה ועזרה ליילד את ילדי ישראל, ואנו יכולים ללמוד ממנה לפעול כמה שאפשר לתיקון העולם: גמילות חסדים, ללמוד תורה, ללמד את עם ישראל תורה וכד'. יהי רצון שנזכה להתחבר אל מקור הטהרה, להיות מעין הנובע מים חיים ומשפיע טוב על הסובב אותו. 

 

 

בית המדרש