ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

זהותו היהודית של אברהם אבינו לקואליציה

ע"י: הרב יובל שרלו

פרשיות השבוע שלנו מלמדות כי חלק בלתי נפרד מזהות יהודית הן פרשיות הצדק והיחס להולכים בצידי הדרכים. כחלק בלתי נפרד מהשותפויות הנבנות במהלך הקמת קואליציה אנו צריכים לתמוך במימושה של הזהות היהודית של המדינה בדרכו של אברהם אבינו, ולעשות צדקה ומשפט בכל אורחות חייה של המדינה. כך נבנה את הקומות הראשונות שעל גביהן יהיה אפשר לבנות את הבאות בתור

 אחד הדברים המופלאים והיסודיים ביותר הוא סדר נתינתה. ירמיהו הנביא הדגיש כי אחד הדברים החשובים בתורה הוא גם מה ניתן לפני מה. כאשר הוא ניסה לשכנע את העם כי יש מקום חשוב לקורבנות אולם רק לאחר בניין הממד המוסרי הוא הדגיש בפניהם "כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים - על דברי עולה וזבח". ישנו סדר לנתינת התורה. עשרת הדיברות ופרשת משפטים אינם כוללים בתוכם ענייני עבודת ד' במקדש, או ענייני טומאה וטהרה. זמנם של אלה עוד יגיע, אולם לא הם העומדים בבסיס ראשית נתינת התורה. הנושאים הנידונים בתחילה הם המאבק בעבודה הזרה והשבת, ועניינים שונים הנוגעים לצדק ומשפט בארץ. הסדר הזה נתפס כאחד היסודות המרכזיים והמהותיים של הנבואה. הנבואה העלתה על נס את העובדה שהתורה לא ניתנה בבת אחת, כי אם במהלך של ארבעים שנה שאת סופם חתם משה רבינו ערב מותו, ומתוך כך את העובדה שפרק המצוות שבתורה מתחיל בנושאים אלה. אין מדובר בהיסטוריה של נתינת התורה כי אם במהות שלה. מוטל עלינו לבסס סולם מוצב ארצה בתיקון פני החברה ועשיית דקה ומשפט בארץ, וראשו מגיע השמיימה בגילוי אלוקים שבמקדש ובמצוות הקדושה והטהרה שבישראל.

~~~~~~~~~~~~~~~
לעמוד הפייסבוק של הרב שרלו
~~~~~~~~~~~~~~~ 

פנים רבות לחובה לתיקון החברה ולעשיית צדק ומשפט. התורה פותחת בפרשה שלנו בדיני נזיקין, ומחייבת עשיית צדק בראש ובראשונה בתחום זה. אם כי היא לא נעצרת בהם. בהמשך היא מדברת על דיני הלוואה, ועל הרגישות המיוחדת לעולמם של האנשים ה"שקופים" בחברה: "וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון... אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה לא תשימון עליו נשך" ועוד ועוד. והכל לאור שלטון החוק והמשפט.

חשוב להדגיש כי אין מדובר בפרשתנו בשפת החסד. גם לחסד יש מקום בעולמה של תורה, ומקום רחב ביותר, אך לא זו השפה היחידה, והתורה מחייבת גם לפעול בשפת הצדק. זו אינה נובעת מרצונו הטוב של האדם או מנדיבות ליבו, כי אם מחובה אלוקית המוטלת עליו – לדאוג לכך שעולמו של הקב"ה יתנהל על פי עקרונות הצדק. המיוחד בפרשת משפטים הוא בעובדה שהיא יורדת לפרטים הקטנים ביותר. אין היא עוסקת בדברי נבואה, ולא רק בערכים כלליים, אם כי גם אלה יש בה – בחלקה השני – כי אם מדברת בלשון החוק והציווי. היא עוסקת בשור ובחמור, באש ובשור, בשומר ובעבד, בהורים ובילדים, ומדברת בשפה של חובה משפטית. הנורמות עצמן נרשמו בעשרת הדיברות, ואילו הפרשה שלנו אינה עוסקת בנורמה כי אם בביצוע המעשי – הן של הפיצוי על נזק, והן של אחריות חברתית כוללת. זו גם השפה שאנו צריכים להתחיל לאמץ לעצמנו – שפת הצדק.

זה קריאה גדולה לעוסקים במשא ומתן הקואליציוני. שאלת הזהות היהודית של המדינה עלתה בצורה משמעותית ביותר הן בהצהרות והן בשלטי הפרסום של ה"בית היהודי". זהו חלק בלתי נפרד מנשמת חיינו, ומהנושאים החשובים ביותר שלנו. הקשר שלנו למדינת ישראל נובע גם בשל העובדה שהיא הפלטפורמה המאפשרת את מימושה של תורת ישראל הלאומית במציאות, ועל כן אנו מחויבים לה. פרשיות השבוע שלנו מלמדות כי חלק בלתי נפרד מזהות זו הוא פרשיות הצדק והיחס להולכים בצידי הדרכים. כחלק בלתי נפרד מהשותפויות הנבנות במהלך הקמת קואליציה אנו צריכים לתמוך במימושה של הזהות היהודית של המדינה בדרכו של אברהם אבינו, ולעשות צדקה ומשפט בכל אורחות חייה של המדינה. כך נבנה את הקומות הראשונות שעל גביהן יהיה אפשר לבנות את הבאות בתור. 

 

 

בית המדרש