ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

רמב"ן על פרשת וישב

ע"י: הרב יובל שרלו

סדרת שיעורים של הרב שרלו בנושא - רמב"ן על הפרשה. הדף המצורף הינו דף מקורות הכנה לשיעור.

 

בס"ד ח"י בכסלו תשע"ד

דף הכנה לשיעור

רמב"ן על התורה כפרשן וכמעצב עולמה של תורה

פרשת וישב

 

על אף העובדה שדברי הרשב"ם בפתיחה לפרשה אינם קשורים לרמב"ן, הם מהווים דברים חיוניים לכל לומד תורה, ועל כן כדאי מאוד ללמוד אותם.

רשב"ם בראשית פרק לז

(ב) אלה תולדות יעקב - ישכילו ויבינו אוהבי שכל מה שלימדונו רבותינו כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אף כי עיקרה של תורה באת ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט ההגדות וההלכות והדינין על ידי אריכות הלשון ועל ידי שלשים ושתים מידות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ועל ידי שלש עשרה מידות של ר' ישמעאל. והראשונים מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן עיקר, ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא, ולפי שאמרו חכמים אל תרבו בניכם בהגיון, וגם אמרו העוסק במקרא מדה ואינה מדה העוסק בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו, ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות, וכדאמ' במסכת שבת הוינא בר תמני סרי שנין וגרסינ' כולה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו. וגם רבנו שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה שפירש תורה נביאים וכתובים נתן לב לפרש פשוטו של מקרא, ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פרושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. ועתה יראו המשכילים מה שפירשו הראשונים:

 

רמב"ן בראשית פרק לז, כו:

"מחלוקת" ראובן ויהודה. מהי המשמעות של מחלוקת זו ?

רמב"ן בראשית פרק לח,ח (כדאי להשוות גם לפירושו לפסוק כד):

מה היחס בין יבום לפני מתן תורה ובין אחריו ? מה אנחנו יכולים ללמוד על עמדת הרמב"ן ביחס לקיומה של תורה לפני מתן תורה ? עד כמה זה מזכיר דברים שאמרנו במסכת קידושין על קיומם של נישואין לפני מתן תורה ?

רמב"ן בראשית פרק לט

פסוק ט: עמדת הרמב"ן בדבר היחס לחטאים שבין אדם לחבירו ובין אדם לד'.

 

 

 

בית המדרש