ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

למה לצאת ממצרים?

ע"י: מתן בלוך

בפתיחת הפרשה זוכה משה להתגלות שניה, שבה הוא מקבל הסברים נוספים לתהליך הגאולה של עם ישראל מעבר לאלה שקיבל במעמד הסנה. הרב יוני גרוסמן בשיעורים על ספר שמות הציג חלוקה בין סיבות הנובעות ממוסר אוניברסלי וטבעי המופיעות בפרשת שמות לבין סיבות לאומיות ישראליות שנמצאות במעמד הנוכחי. אנסה, בעזרת ר' עובדיה ספורנו, לתת מבט מעט אחר על הסיבות שנותן ה' למשה ליציאת מצרים בהתגלות שבפרשה שלנו, ולחבר אותו ליציאת מצרים המודרנית שלנו.

הספורנו בפירושו מחלק את הנבואה לשלוש סיבות שונות ליציאת מצרים שמקבל משה מה': "וגם הקימותי את בריתי אתם", ברית האבות שכרת ה' עם אבותינו; "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם", סבלם של בני ישראל במצרים שמחייב את הוצאתם משם; "ולקחתי אתכם לי לעם", ה' יוציא את בני ישראל ממצרים כדי להפוך אותם לעמו[1]. הפיכת משפחת בני יעקב לעם לא רק שאינה תהליך טבעי שיתרחש כתוצאה מיציאת מצרים (שתתרחש ממילא מהסיבות הקודמות), אלא מהווה סיבה עצמאית!

לדעתי, היחוד של הסיבה השלישית נובע מהדגש שניתן בה על יוצאי מצרים. היא אינה נשענת על הברית שנכרתה עם אבותיהם ארבע מאות שנים קודם לכן, וגם לא על הסבל שנגרם להם מיד מצרים. בנ"י זוכים להוצאה ממצרים, "גוי מתוך גוי", כי זהו צעד שבלעדיו הם עצמם לא יוכלו להפוך לעם. הרב קוק, בפסקה היפיפיה החותמת את אורות הראי"ה, מדבר על הסיבות שיש לעמ"י לעזוב את הגלות על כל תחלואיה ולשאוף לעליה ארצה ולגאולה שאנו נמצאים בעיצומה[2]. הרב מסביר ששאיפה להנצל מצרות הגלות ולברוח ממכאוביה אין בה לבדה די, שכן "השקיקה השלילית לבדה מדכאה את הנפש". הוצאתנו ויציאתנו מתחת סבלות מצרים, בבל, רומא ושאר מלכויות העולות ויורדות בסולם ההיסטוריה לא יכולה להישען רק על הצורך לקיים את ההבטחה שנתן ה' לאבותינו, וגם לא מהצורך הטבעי להמלט מהצרות הרבות שנמצאות במקום שלא אנחנו השולטים בעצמנו. בני ישראל שעל ידי יציאתם הופכים לעם צריכים להיות "מלאים גדלות", ומדינת ישראל קיימת לשם "החשפת האורה כולה". אל לנו להשתמש בחירות שניתנה לנו כמצב שמטרתו להקל מעלינו את על השיעבוד, אלא ככר פורה לפריחה ססגונית ולהתעלות תמידית. הרמב"ם, בהלכה הלפני אחרונה במשנה תורה, מסביר: "לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח... ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה ובחכמה" (הלכות מלכים ומלחמה פרק י"ב).

מי שחשקה נפשו בכל זאת בחופש ריק מתוכן ותו לא, מוזמן לחפש לגיטמציה בדרשתו של הרב קוק  "שופרות"  (שלמדתי מהרב צבי קורן, מאמרי הראי"ה עמ' 268) שם הרב מחלק את הסיבות לעליה לארץ לשלוש. הסיבה השלישית, המקבילה לשופר פסול שאין מברכים עליו אבל התוקע בו יצא בדיעבד, היא בריחה מפני צרות הגלות אל "מקלט לילה". אנחנו את נפשותינו הצלנו, בכל אופן.

"ולקחתי אתכם לי לעם" - ואז "והייתי לכם לאלקים".

 
[1] מי שיעיין בפירוש הספורנו על הפסוקים האלה ימצא אצלו סדר אחר מהסדר שהוצג כאן. אם הוא גם יצליח להבין למה, אני אשמח להסבר.


[2] או בראשית צמיחתה, או בראשיתה, או בצמיחתה, יבחר כל אחד היכן למקם אותנו במדויק במרחב הזמן כאשר ליבו חפץ.


 

 

בית המדרש