ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כפייה דתית במצוות עשה

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור כללי על סמכות בית הדין לכפות אדם במצוות עשה, לא תעשה וחובות בין בעלי דין, ע"פ הסוגיא בכתובות מט: "כי הוה אתי לקמיה דרבא... ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה" ועוד.

 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש