Online Torah

Beit Hamidrash

Preventing the Jews Returning to Egypt

By: Avrumi Gross

קטז. "וינצלו את מצרים" א"ר אמי: מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן. ור"ל אמר: עשאוה כמצולה שאין בה דגים. (ט:)

רש"י: כמצודה שאין בה דגן - דרך ציידי עופות לזרוק דגן תחת מצודות כדי שיבאו עופות ונלכדין וכשאין בה דגן אין עוף פונה אליה כך ריקנו המצרים מכל ממונם.

וינצלו - כתרגומו ורוקינו.

כמצולה שאין בה דגים - כמו מצולות ים כלומר בתוך התהום אין מצויין דגים אלא על שפת הים היכא דאיכא מזון.

When Am Yisrael left Mitzrayim the Passuk states, “And they emptied Egypt”. Rav Ami comments that the Jews left the land empty, like a silo (storage house for grain) without wheat. Raish Lakish says that they (the Jews) made Egypt empty like a fish trap without fish.

 

What is the Machloket between the two Amora’im? And what is the symbolism of the two parables stated?

מאזהרת התורה שלא לשוב למצרים, אנו למדים שהיה צריך עצה ושמירה שלא ימשך העם גם כן ברבות הימים למצרים, כי שם היו עלולים לשוב לשפלות נפשם ועבדותם, ועם זה לתועבות מצרים המורגלות. והנה הכין קורא הדורות ית' עצה מרחוק לבטל את השפעת כח המושך את העם למצרים.

(מאזהרת - From the warning  |  עצה - Advice  |  ברבות הימים - In the future  |  עלולים לשוב - Possibility of returning  |  מורגלות - Customary    |  קורא הדורות - God)

From the Biblical prohibition of returning to Egypt[1], we learn that deterrence is required in order to prevent Bnei Yisrael from going back to Egypt. Their return would result in a revival of their bleak spiritual status before the Geula, and furthermore a return to their performance of regular abominations of the Egyptian people. Therefore, Hakadush Baruch Hu (‘The Reader of the Generations’) tweaked history so there would be no temptation for Am Yisrael to return to the homeland of evil.

והנה דבר הממשיך רבים למדינה אחת, [יתכן] בראש הוא אם יש שבר שמה ומקום להעשיר, שתשוקת כל עם רבה לזה, ינהרו שם רבים, וזאת הסבה תקרב גם עמים רחוקים לבא לארצות רחוקות מאתם במקום וברוח. אמנם עם שהורגל לארץ אחת ונתרחק ממנה, הוא יכול לנטות לאהבת החברה של הארץ ההיא, ולא יתכן שלא ימשכנו לבו לה רק בהתבטל שמה סדרי חברה מתוקנים, שאז לא יחפץ איש לשבת בארץ שוממה.

(שבר - Food   |  תשוקה - Desire   |  ינהרו - Will flow, Draw closer  |  התבטל - Annulment   |  חפץ - Want  |  שוממה - Deserted)

There are two factors that cause man to establish a connection with a new homeland and leave his current residency:

על כן אמר ר' אמי שעשוה כמצודה שאין בה דגן, כי על ידי שנטלו ממנה עושרה, שוב לא תמשך אליה אנשים בתקותם להעשיר, והיה זה די לבטל כח המושך של ישראל למצרים.

(מצודה -  Silo  |  דגן -  Wheat  |  תקותם -  Their hope)

Rav Ami’s comments that Am Yisrael left Egypt bare like a silo without wheat. The reason for such a comparison is as follows: God emptied Egypt from their physical wealth (which is represented by wheat) so there would be no attraction for Am Yisrael to return there as an alternate homeland.

וחכמים[2] אמרו שזה לא היה מספיק מפני הנטיה וההרגל של ישראל שמה, על כן הכין השי"ת עצה מרחוק שהושפלה מצרים כל כך על ידי עוניה, עד שלא היה ביכולתה להנהיג עוד בה סדרי חברה כהוגן, והיתה דומה למצודה שאין בה דגים. שהמצודה שיש בה דגים ינהרו דגים אליה מאהבת החברה, לא אהבת התועלת לבד, כדברי המפרש בפרק לא יחפור גבי מרחיקין מצודת הדג מן הדג. והיה צריך שעל ידי עֹנְיֲם תתבטל מישראל אהבת החברה להם, למען לא יאבו לשוב שמה, כעצת ד'.

(נטיה -  Tendency   |  הושפלה -  Humiliate  |  להנהיג - To lead   |  תועלת -  Benefit   |  עֹנְיֲם - Their poverty   |  יאבו -  Want)

Raish Lakish believes that a low standard of living will not prevent man from returning to a specific land; an annihilation of culture will prevent man from returning there. Therefore, when Am Yisrael left Egypt, they emptied it like a fish trap without fish. Fish are attracted to a trap because of a love of company. Consequently, Ribono Shel Olam destroyed the social foundations by annihilating it financially.

[1] The prohibition of returning to Egypt appears in Devarim:

"רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד" (יז, טז) - The decree prohibits the acquisition of too many horses for a king, so that Am Yisrael should not annul Gods commandment that “You (Am Yisrael) shall no longer return on this road again”.

Ramban and Eben Ezra ask where this commandment appears. Eben Ezra answers that there has been a command but it is not found in the Torah. The Ramban says that this is where the Mitzvah itself was given, and proves that there are other commands that have a similar wording.

The other answer, that they both bring, is that the original command appears in Shemot: "ויאמר משׁה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישׁועת ה' אשר יעשה לכם היום כי אשׁר ראיתם את מצרים היוֹם לא תספו לראתם עוד עד עולם" (יד,יג)  - “…for as you have seen Egypt today, you shall not see them ever again”. Although this appears to be a prophecy, it is actually a Mitzvah.


[2] It is perplexing why Rav Kook uses the phrase Chachamim  to refer to Raish Lakish.