חיפוש

הרב תמיר גרנות | שיעור כללי מסכת כתובות | אונס היצר כשיקול הלכתי, משפטי ורוחני

כידוע, אדם שנאנס על ידי אחר ועשה עברה, פטור מעונש, שכן: "אונס רחמנא פטריה". השיעור יעסוק בשאלה האם ניתן להגדיר כאונס גם מצב בו אדם עבר עבירה כתוצאה של התגברות היצר. נחקור האם אונס הוא רק כאשר יש כפיה או אילוץ חיצוני, אובייקטיבי, או אולי לעתים גם מי שיצרו אנסו – יוגדר כאנוס. כמובן, השאלה מתפרטת למצבים שונים, ויש לה השלכות אפשרויות בנושאים שונים (ענישה, מעמד אישי, הכרעה בין אפשרויות וכו'). תנו דעתכם להבחנות אלה ולמשמעותן היישומית. המקורות מחולקים לפי סוגיות הגמ' השונות, ובסוף דיונים כלליים יותר. אין לנו סוגיה אחת מסודרת, נשתדל להקים אותה בעצמנו. היצר בו עסקינן ברוב הסוגיות הוא יצרא דעריות. ניתן להרחיב את השאלה לאונס של רעב, פחד מוות, וכדו' – מעט מזה יבוא להלן, אך מתוך ההקשר של הסוגיות בכתובות הדיון העיקרי יהיה ביצרא דעריות. השיעור מתכתב עם מחלוקת אבוה דשמואל ורבא על אשת איש שנאנסה, האם יש בה דין תחילתה באונס וסופה ברצון, חזרו לעיין שם. דפי מקורות: https://docs.google.com/document/d/1Y2RsyWGUczIYX9Nn6lsQ_DT-Gy22x-vh/edit?usp=sharing&ouid=100792278087170532872&rtpof=true&sd=true

הרב איתמר אלדר | שיעור כללי מסכת כתובות | חובת האב ללמד את בנו תורה

במסכת שלנו מופיעה מימרת רב יצחק על תקנת אושא: "אמר רב יצחק באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד שתים עשרה שנה מכאן ואילך יורד עמו לחייו"(כתובות נ', א) המימרא הזמינה אותנו לעיין בחיוב האב ללמד את בנו תורה, כפי שמופיעה במסכת קידושין. ישנם 3 מקורות בפס' מהם ניתן ללמוד על החיוב: "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" (דברים ה', ב'), "ושננתם לבניך ודברת בם" (שם ו', ז') ו"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" (שם י"א, י"ט). על מספר שאלות עונה הרב איתמר בשיעור: 1. מה מקורות החיובים על האב ללמד את בנו תורה וללמוד תורה בעצמו? האם לימוד מפס' שונים מלמד תכלית שונה? 2. מהם גדרי החיוב? מה יש לעשות במקרים בהם יש קונפליקט בין לימוד תורה עצמי לבין לימוד הבן? לבסוף הרב איתמר יענה על השאלה הגדולה: מהי תכלית ומהות החיוב? מהי המטרה אותה יש להשיג בלימוד התורה? דפי מקורות: https://docs.google.com/document/d/14NijUto20PHaJu8i4Os1O2jO4ty6qz5O/edit?usp=sharing&ouid=100792278087170532872&rtpof=true&sd=true