חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

אני רואה את התורה כמדריכה אותנו איך לחיות ומה נכון וטוב בעולם, זאת אומרת שהמטרה היא לחיות נכון ולא ללמוד תורה. התורה היא מורה לנו איך לחיות ולכן אדם אשר כל חייו רק לומד תורה ומתנתק מחיי העולם הזה חוטא לעיקר כי הוא אינו קוצר בסופו של דבר את כל לימודיו. זה כמו לדוגמא שאדם ילמד תורה ויבוא אליו חבר שלו ויבקש ממנו לעזור לו בדבר קטן, לדעתי האדם צריך לעזוב מייד את לימוד התורה וללכת לעזור לו, הרי כל לימוד התורה נועד כדי שנדע איך לעזור לזולת ואיך נכון לחיות! ואיך יעלה על הדעת שהגיע לפניך מקרה שבדיוק עליו מדברת התורה ואתה תזנח אותו ותגיד לא, עכשו אני לומד איך לעזור לאנשים ולעשות טוב, הרי הנה יש לך ממש מקרה כזה! למה אתה לא עושה זאת. קל וחומר אדם שכל חייו הקדיש לתורה ולא פעל בכלל בעולם המעשה, זה לא שהוא חוטא לעיקר? ברור לי שמשהו בהנחה הזאת שגויה כי אני רואה איך מיחסיים חשיבות כה גדולה ללימוד התורה ולרבנים עצומים שכל חייהם היו רק בתוך הגמרא ובוודאי יש לכך הסבר הגיוני ולא אני הוא הצודק. תודה רבה!

תשובה

שלום וברכה


בדיוק בימים אלה עוסק הדף היומי (העמוד האחרון של פרק ראשון במסכת בבא קמא) בסוגיה הזו.

כדאי ללמוד אותו.

יש להבחין בין השאלה הפרטית, ובין התפקיד הציבורי.

מבחינה אישית, אתה צודק לגמרי. ועל כן אנחנו צריכים "ללמוד וללמד, לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך". תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה.

אבל, כאשר אנחנו עוסקים במבט ציבורי – ישנה חשיבות שיהיו בתוכנו מלמדי תורה, המתמסרים לתלמוד תורה ולהוראתה, אף שהם בעצמם אינם זוכים לפעול ולקיים את כל דברי התורה.

מעבר לכך, יש גם בלימוד עצמו דבר מה מיוחד, וכך כתב הרב קוק זצ"ל בהקדמה לספרו על השמיטה:

"...ותלמוד תורה, אע"פ שהוא מביא לידי מעשה המצות כולן, מכל-מקום חלילה לומר, שערכה של תורה איננו כ"א הכשר למעשה המצות, אבל היא עליונה וחשובה בקדושתה בפני עצמה, עד שאפילו כשלומדין מה שאי אפשר לקים כלל אין שיעור למעלת הלימוד ההוא,

ועוד הוא גדול באיזה פנים מן הלמוד שאפשר לקיימו במעשה, שהרי זה נחשב ג"כ עשיה, כדאמרינן (מנחות ק"י א); "כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם", ואין שיעור למעלת התורה של הלמוד בדברים שאין להם שום יחש לעניני מעשים, כי היא בעצמה עליונה מכל; אלא שבכלל גודל מעלתה כלולה גם מעלה זו שהיא מביאה לידי מעשה.,

וכמובן, גם כשהם מלמדים תורה הם עושים הרבה חסד עם הלומדים. 


כל טוב ושמחה