חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

אני הבנתי שהתורה והמצוות ניתנו לנו מהקב''ה כדי להדריך אותנו בעולם ולעזור לנו ולהוביל אותנו לחיות בדרך חיים האידיאלית והנכונה. אך שמעתי תשובה של רב גדול שסותרת את ההסבר שכתבתי בהתחלה ואני מצטט '' אדם שעובד את ה' רק בגלל הגמול - עובד מבחינה מסוימת את עצמו. הקב''ה ועבודתו אינם העיקר מבחינתו - אלא טובתו האישית. ואף שגם עבודה כזאת נחשבת עבודת ה', היא ודאי אינה עבודת ה' אידאלית. '' ההבנה שלי היא שה' ברא את העולם ונתן לנו את התורה ואת המצוות לעזור *לנו* ולהטיב *איתנו* אז ברור שהעבודת ה' שלי היא נועדה לקדם אותי, כי גם זה מה שה' רוצה, מה אם כן הכוונה שה' הוא העיקר ודווקא לעבוד למען ה', הרי ה' לא צריך את המצוות שלנו?

תשובה

שלום וברכה


יישר כוח על השאלה החשובה.

עולם קיום המצוות בנוי כסולם. הוא מתחיל מעצם החובה לעשות את רצון ה', ועל כן כל ברכת מצוות פותחת במילים "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו". זהו הבסיס והיסוד, ועבודת ה' מצד עצמה. יש לו קומות ההולכות ונבנות מעל לבסיס הזה, ושם אנו פוגשים את מה שכתבת "...להדריך אותנו בעולם ולעזור לנו ולהוביל אותנו לחיות בדרך חיים האידיאלית והנכונה".

כדאי לראות את השיעור הקצר הזה https://youtu.be/RYXb9UTL8qw?si=XrSoCiOjI4PP55Pm על תקיעת שופר כדי להבין את היסוד של ה"סולם" בקיום המצוות.

אני מבין מדברי הרב שהוא לא עסק לא בזה ולא בזה, אלא בשאלת הגמול בעולם הבא. ואכן, על כך כתב הרמב"ם:

(א) אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה:

 (ב) העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקב"ה על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה:

כל טוב וחתימה טובה