חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

לכבוד הרב שליט"א בדבר תמיכת הרב במתן עזרת ישראל לרפורמים הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה א) ''מצות עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו'', ע''כ. קדושת של מקדש, כאמור, קיימת גם בימינו, כמבואר ברמב''ם (הלכות בית הבחירה פרק ז' הלכה ז') ''אף על פי שהמקדש היום חרב בעוונותינו חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו, לא יכנס אלא למקום שמותר להכנס לשם ולא ישב בעזרה ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח שנאמר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, מה שמירת שבת לעולם אף מורא מקדש לעולם שאע"פ שחרב בקדושתו עומד'', ע''כ. אחת מההלכות הנוהגות במקדש, היא כדברי התלמוד ירושלמי (מסכת סוכה פרק ה הלכה ב) גבי מנהג שמחת בית השואבה, ''ומתקנין שם תיקון גדול. מה תיקון היו עושין שם. שהיו מעמידין האנשים בפני עצמן והנשים בפני עצמן וכו', שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהו מעורבין '', ע''כ. והעלה להלכה הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק ה הלכה ט) שהיא הנהגת תמידית ''עזרת הנשים היתה מוקפת גזוזטרא כדי שיהיו הנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהיו מעורבבין'', ע''כ. בדברי ההשקפה שכתב כבוד יש להעיר: הר הבית והכותל המערבי, אינם רכוש של יחיד כלשהו, אלא של העם כולו, והוא ניתן לנו מאת הבורא על פי תנאי שנקיים אורחותיו והוראותיו, אם לא בחיינו האישיים, לכל הפחות במקום המקדש. וודאי שתפילה בערבוביה אינה מרצונו של הבורא, וכמו שציינתי מדברי הרמב''ם, ואם כן, נשללת זכותו של מפר ברית ה', מלעלות להר קדשו, שכן ללא הסכמתו של הבורא יתברך, קרקע זו אינה שלנו, ורק זכותינו האלקית נותנת תוקף לשליטתנו שם, ועל כן מי זה המחציף פנים בהר ה', באדמה שאינה שלו. ועל כל פנים, מבחינה הלכתית, חל צווי הלכתי על כל אדם ואדם להפריש חבירו מן האיסור, כיע' שו''ע (יו''ד סי' ש''ג סע' א') וז''ל ''הרואה כלאים של תורה על חבירו, אפילו היה מהלך בשוק, היה קופץ לו וקורעו מעליו מיד'', ע''כ. וכן הוא בשו''ע (יו''ד סי' רס''ז סע' ט''ו) וז''ל ''אנשים שאינם נוהגים כשורה, מותר לרדותן בחזקה ולהשתעבד בהם'', ע''כ. וכן הוא בשו''ע (יו''ד סי' רמ''ב סע' י''א), וז''ל ''לאפרושי מאיסורא, כגון שרואה אדם שעובר עבירה מפני שאינו יודע שהוא אסור, או מפני רשעתו, מותר להפרישו ולומר לו שהוא אסור'', ע''כ. (ובנדון שלפנינו איסור ערבוביה - ושאר ענייני קלות ראש), וגם אם אין בכוחנו לעשות כן, מנין שורש ההיתר של כת''ר לעודד עוברי עבירה במעשה העבירה.

תשובה

שלום וברכה


תודה על מכתבך החשוב.

אין ספק שקדושת המקדש קיימת גם בימינו.

אין ספק אפוא שדיני מורא מקדש קיימים גם בימינו, ונכון וראוי להתייחס גם לרחבה הסובבת את הר הבית בדרך של מורא מיוחד.

ואכן: הר הבית אינו רכושו של אדם אלא של העם כולו, והוא ניתן לנו כדי שנקיים את אורחותיו ודיניו.

ויכול אף להיות שנשללת זכותו של מפר ברית ה' מלעלות בהר קדשו.

אלא שלא ברור על סמך אתה קובע שביד גוף מסוים, יהיה הגוף אשר יהיה, הסמכות לאכוף את התפישה הרוחנית הזו. הבה נניח שיבוא פוסק הלכה ויקבע כי מפר ברית ה' הוא זה שאינו מציית לתורה הקובעת "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה", ויאסור על העולם החרדי לבוא להר הבית – איזה משקל יש להכרעה זו ?

או יבוא גוף אחר ויקבע כי מי שאינו "נקי כפים ובר לבב" יש לאכוף עליו לא לעלות לבית ה', כי הוא מפר ברית ה'. וכדו'.

זה נכון באין ספור נושאים בתורה. למשל, לשון הרע והלבנת פנים, שהן העבירות החמורות ביותר, אינן ניתנות לאכיפה: לא פלילית, כי זה לאו שאין בו מעשה, ולא כתביעה אזרחית, כי "ביישו בדברים פטור".

כלומר: העובדה שאנו סבורים שיש כללים מי ראוי לבוא להר ה' ומי לא – לא הסמיכה אותנו לאכוף אותם. זה לא שלנו.

הראיות שהבאת מתאימות מאוד כאשר כלל ישראל דבק במעשה התורה, ויש חריגים. אז ניתן להתמודד איתם בדרך שכתבת. אולם לצערנו לא זה המצב, וראיה חותכת לדבר היא שאף אחד (!) לא מממש את ההלכות שכתבת.

ברם, מעבר לכל זה, צריך להבין גם מה האלטרנטיבה. מה שאתה מציע למעשה הוא לדחות אבן אחר הנופל ולהרחיק עוד ועוד יהודים ממוקד קיומנו. זה הרבה יותר חמור.


כל טוב ושוב תודה על הבירור.