תכלית השער להעמיד תלמידי חכמים בחכמת האגדה: ההגות, האמונה והנפש – המבקשים דעת א-לקים ודרכי התגלותו במציאות, ועולם האגדה הוא להם בית ואהבה, והם מאירים מתורת האגדה על סביבתם.

  • בראש שער האגדה, יעמוד הרב איל קהלני, וישתתפו בהוראה בשער, הרב חיים וידל.
  • תוכנית שער האגדה תתפרש על פני ארבע שנים, אולם היא תהיה מודולרית כלומר שתהיה אפשרות להצטרף בכל שנה.
  • התוכנית תכלול את ההגות היהודית לדורותיה, ממחשבת חז"ל ועד העת החדשה.
  • על מנת לאפשר את הגיוון, גם עבור מי שישתתף בשנה או שנתיים מהתוכנית, התקופות בהגות (חז"ל, ראשונים, אחרונים וכו'), לא תתחלקנה לפני שנים, ובכל שנה יילמדו כמה תקופות.
  • במהלך השנים, יינתנו מבואות שונים מההגות הכללית ומן המחקר, להעמקה.
  • הלימוד ילווה גם במרכיב בקיאותי, שיכלול לימוד עצמי ושיעור מסכם.
  • לאורך השנים יתקיים שיעור מבוא לתורת הנפש לאור תורת הסוד.
  • להלן התוכנית במלואה לפי נושאים:
   • מחשבת חז"ל: סוגיות אגדתות בש"ס, מעשי חכמים במדרשים, מדרשי רבה.
   • פילוסופיית הראשונים: רס"ג, ריה"ל, רמב"ם, חובות הלבבות, ספר העיקרים, אור השם, הר"ן ועוד.
   • קבלת הראשונים: הרמב"ן, ר' יוסף ג'קטילה, ר' מאיר אבן גבאי, הרמ"ק.
   • מהר"ל, ראשית חכמה, של"ה, רמח"ל, נפש החיים.
   • חסידות: הבעש"ט ותלמידיו (המגיד ואחרים), חב"ד, ברסלב, פשיסחה.
   • מוסר: תורת המוסר.
   • העת החדשה: הרב קוק, הרב סולובייצ'יק, הרב שג"ר (השל, לוינס, ברקוביץ, מניטו, הנזיר).
   • זוהר

   

  • התוכנית במלואה לפי שנים:

   

  שנה א'

  שנה ב'

  שנה ג'

  שנה ד'

  נושא 1: סדר + שיעור

  1. סוגיות אגדתות בש"ס

  2. קבלת הראשונים (ר' מאיר אבן גבאי, הרמ"ק, ר' יוסף ג'קטילה

  1. משנת הרמב"ם

  2. משנת הרמח"ל

  1. סוגיות ליבה בזוהר ובתקו"ז

  2. הבעש"ט ותלמידיו

  1. משנת הרמב"ן

  2. חב"ד, ברסלב, פשיסחה

   

  נושא 2: סדר + שיעור

  משנת הראי"ה

   משנת ריה"ל ומשנת מהר"ל

  1. מעשי חכמים במדרשים

  2. משנת הגרי"ד סולובייצ'יק

  הרב שג"ר, השל, לוינס, ברקוביץ, מניטו, הרב הנזיר

  נושא 3: שיעור

  תורת הנפש על פי האריז"ל

  תורת הנפש על פי האריז"ל

  תורת הנפש על פי האריז"ל

  תורת הנפש על פי האריז"ל

  בקיאות: לימוד ושיעור מסכם

  מדרשי רבה, רס"ג, ריה"ל

  ראשית חכמה, השל"ה, נפש החיים

  אור השם, ספר העיקרים, הר"ן

  חובות הלבבות

  • תלמידים ששער האגדה, יהיה השער הראשי שלהם, ישתתפו בכל ארבעת היחידות הנ"ל.
  • תלמידים ששער האגדה, יהיה האשנב שלהם (וילמדו בשער הגמרא כשער ראשי), ישתתפו בשתי היחידות הראשונות (סדר + שיעור).
  • נושא 1 (סדר+שיעור) – הנחיה ושיעורים על ידי הרב איל קהלני.
  • נושא 2 (סדר+שיעור) – הנחיה ושיעורים על ידי הרב חיים וידל.
  • נושא 3 (שיעורים בתורת הנפש) - השיעורים יינתנו על ידי הרב איל קהלני ויעסקו במבנה האישיותי ובמודלים המשפחתיים, על מצביהם השונים, לאור קבלת האר"י. הלימוד יכלול הכרה עם מבני הבסיס ותנועות הצמיחה בתורת הסוד, ובזיהוי פנימי של מבנים ותנועות אלו בתוכנו, בבחינת 'מבשרי אחזה א-לוה'.

הרב חיים וידל, לשעבר ראש השער, על שער אגדה